Увек актуелна тема, у нашем спорту тренутно можда више него пре. Преносимо шта је на ту тему рекао врхунски тренер и спортски радник, легенда Ненад Манојловић.

Ево зашто нам је потребан организован систем у нашем спорту и шта тиме добијамо.

Добро организован систем у спорту нам омогућава:

– Да се на одређеном нивоу ради одређеним квалитетом, односно да свако добије одговарајућу улогу према ангажовању, образовању, креативности…

– Оквире чијим се успостављањем оцењује и контролише квалитет рада, прати се учинак, напредак, анализира се тренутно стање, слабости, врше побољшања.

А такав систем би требало да се базира на:

– Квалитету организације савеза, а нарочито стручних тела. Стручна тела – Стручни савети обезбеђују континуитет функционисања струке, селекцију кадрова, селекцију тренера, обуку тренерског кадра, стратегију развоја, континуиране анализе постојећег система

– Вишегодишњем процесу обуке и селекције тренера, тренера који су произашли из наше специфичне школе рада

– Дугорочном – вишегодишњем процесу обуке и селекције спортиста свих узраста – ВТП (ВИШЕГОДИШЊИ ТРЕНАЖНИ ПРОЦЕС)

– Јасан развојни пут спориста

– Подршка развоју квалитетних спориста, као и оптимални тренажни процес, кроз добро структуиране планове и програме

– Примена унифицираних програма у свим срединама

– Поштовање и примена принципа селекција

– Увођењу система планирања, базираних на научним истраживањима и специфично-спортским искуствима за тренере…

– Креирању развоја, предвиђања, па самим тим бржег, квалитетнијег, атрактивнијег борења

– Развоју бољих односа и сарадње са просветним, здравственим властима, као и унутар самог система спорта.

Систем се уоквирује кроз активности које се базирају на стандардизованим процесима:

– Документацији која оперативно описује процес и процедуре (начин спровођења одређених активности)

– Контроли процеса (интерне и екстерне провере) – КТ

– Корекцијама процеса када се уоче слабости или грешке– КПМ

– Кључним индикаторима процеса – КПИ

– Управљању неусаглашеним захтевима у току тренажног процеса (нереализовани и неиспуњени задаци у оквиру тренажног процеса).

Заснива се на:

– Пословнику квалитета (организациона схема спортске организације, базирана на задужењима и одговорности руководства, управљању ресурсима, управљању и реализацији тренажног процеса)

– Политици квалитета, којом се дефинише визија, смисао и циљеви “Процеса управљања и реализације Вишегодишњег тренажног процеса”.

Шта добијамо оваквим системом?

– Нивое развоја – узрасне категорије – сврставање деце и младих у категорије на основу зрелости

– Унифициране тренажне задатке – структура тренинга, прилагођавање тренажних задатака зрелости спортиста, дефинисање тренажних циљева, оптерећења, обима….

– Унифицирани систем такмичења, прилагођен зрелости спортисте

– Формирање планова, програма, као и методологије рада, на бази које се врши дугорочно планирање, односно вишегодишња стратегија развоја спорта (стратешко и текуће планирање)

– Дефинисање наставних планова и програма неопходних за неформалну и формалну едукацију тренера у спорту

– Базну селекцију играча кроз рад у клубовима и спортским школама. У оквиру клубова се остварује масовност и мотивисање деце за укључивање у вишегодишњи тренажни процес

– Корекцију селекције спортиста кроз рад у државним селекцијама. Рад у државним селекцијама се мора координисати са радом у клубовима, планови и програми морају бити усклађени

– Развој економичног система. Систем мора бити прилагођен потребама и условима рада. Само добро управљање и координација тренажног процеса може омогућити економичност система, а то је немогуће спровести без стандарда који би регулисали процес едукације тренера као и процес обуке и едукације спортиста, уз неопходне услове којима се обезбеђује сигурност и квалитет у спровођењу програма

– Изграђивање динамичке развојне структуре кроз побољшање рада тренера на свим нивоима развоја, базираног на принципима учешћа и васпитања спортиста различитих квалитета заједно са селекцијом врхунских спортиста

– Одговорност свих учесника у процесу остварења крајњих циљева

– Могућност анализе система и на основу тога усавршавања појединих сегмената система

ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН СИСТЕМ У СПОРТУ
Call Now Button
Loading...
Close
%d bloggers like this: